+421 915 22 53 29

lgkrono@lgkrono.sk

Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

1.1 Predávajúcim je spoločnosť LG KRONO s.r.o. názov spoločnosti LG KRONO s.r.o. , adresa Zvolenská cesta 5038, Lučenec, 984 01, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BB, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 18575/S , IČO: 45624097. , DIČ:SK2023087935 , tel. +421907310475, e-mail: lgkrono@lgkrono.sk(ďalej len predávajúci).

 

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

 

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

 

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

 

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

2. OBJEDNÁVANIE

 

2.1 Kupujúci je povinný v prípade záujmu o kúpu tovaru prostredníctvom internetového obchodu na web stránke http://www.edimarket.inteo.sk/ pridať do nákupného košíka tovar, o ktorého kúpu má záujem. Kupujúci je povinný dôkladne sa oboznámiť s obsahom nákupného košíka v internetovom obchode, a to predtým ako sa rozhodne odoslať záväznú objednávku.

 

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je, v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a predpisov, chápaná ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku.

 

2.3. Pri každej objednávke je kupujúci povinný uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail. Tieto údaje budú v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.84/2014 Z.z. použité iba v rámciobchodného  vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe( s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

2.4.E -mail, ktorý systém predávajúceho automaticky po prijatí objednávky vygeneruje a pridelí jej príslušné číslo, sa považuje za prijatie

objednávky a nie za jej potvrdenieú/akceptáciu.  Po fyzickom preverení dostupnosti nasleduje potvrdenie objednávky, alebo zamietnutie z titulu nedostupnostiúvypredania tovaru. Preverenie dostupnosti objednaného tovaru a následnú akceptáciu predávajúci vykoná do 24hodín (v pracovných dňoch) po obdržaní objednávky.

 

2.5. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatvorená akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky zaslaním emailovej správy kupujúcemu, v ktorej uvedie príslušné kódové číslo objednávky s potvrdením/akceptáciou.  V prípade, keď objednávka kupujúceho obsahuje viac položiek, pri ktorých niektoré predávajúci nie je schopný akceptovať z titulu nedostupnosti, kupujúci o tejto skutočnosti bude informovaný telefonicky, alebo emailom ešte pred čiastočnou akceptáciou objednávky. Kupujúci má možnosť s takouto zmenou svojej objednávky súhlasiť, alebo ju celú zrušiť.

 

2.6 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu.Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (emailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu  tiež výlučne písomnou formou( emailom). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

2.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

 

3. CENA, PLATBA A DOPRAVA

 

3.1. Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode na www.edimarket.inteo.sk  predávajúceho je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.

 

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru kuriérom ( výnimka ratanového nábytku) do hodnoty objednávky 70,00 EUR.

           -Cena dopravy kuriérom prepravou GEIS: 4,60 EUR

           - V prípade objednávky nad 70,00 EUR (okrem ratanového nábytku) sa cena za dopravu neúčtuje.

Cena dopravy ratanového nábytku spoločnosťou LG KRONO s.r.o. :

                        - do 155km od LC : 80,00 EUR

                       - nad 155 km v rámci SR: 120,00 EUR

 

3.3.Kupujúci - objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovne:

- zaplatením dobierky v hotovosti pri jej prevzatí

- zaplatením dobierky platobnou kartou pri jej prevzatí

- zaplatením bezhotovstným stykom prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho

Za platbu tovaru na dobierku si predávajúci účtuje poplatok 1,00 EUR

 

 3.4. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

 

 3.5. Až do úplneho zaplatenia ceny objednaného tovaru kupujúcim zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.  Vlastnícke práva k objednanému tovaru nadobúda kupujúci riadnym zaplatením kúpnej ceny a jeho odovzdaním do rúk kupujúceho.

 

4. DODACIE PODMIENKY

 

4.1. Predávajúci ponúka tovar zo svojich reálne existujúcich skladových zásob s variantou dostupnosti ´SKLADOM´.  Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky. v prípade ratanového nábytku je informácia o dodaní tovaru na vyžiadanie, alebo na vzájomnej dohode predávajúceho s kupujúcim.

O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky emailom, alebo telefonicky.  Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

 

4.2. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na adresu uvedenú kupujúcim pri potvrdení objednávky.

 

5. DORUČENIE TOVARU

 

5.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

- kuriérom na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke

- výdajne miesto GEIS POINT, ktoré si kupujúci vyberie pri zadaní objednávky

 

 5.2 Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

 

5.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zásielkovou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

 

5.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

 

5.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

 

5.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

 

6. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

 

6.1. Podľa §7 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplení niektorých zákonov je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

 

6.2. Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod..), ktoréobdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a verie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa nepríjma a vracia späť.

 

6.3. V prípade,že bude vrátený tovar nekompletný, či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Zaplatená kúpna cena budevrátená kupujúcemu do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

 

6.4. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa §7 zákona 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

 

6.5. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet,  a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď odstúpenie od zmluvy nadobudlo účinnosť. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu.

 

6.6.Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je predávajúci oprávnený ponúnuť kupujúcemu náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy.  V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadnych nárokov.

 

6.7. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Pri odsúpení od zmluvy vráti predávajúci všetky platby, ktoré kupujúcu uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejši bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu vrátený tovar spolu s oznámením o odstúpení od kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na účet, prípadne iným spôsobom ak to kupujúci výslovne žiada. Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť. Kupujúci môže odovzdať tovar na prevádzke predávajúceho uvedenej v týchto VOP, pričom platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.  Lehota sa považuje za zachvanú, ak tovar odošle kupujúci späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

6.8. Zodpovednosť kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

7.1. V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, kupujúci udeľuje odoslaním objednávky, alebo registrácie súhlas so zhomažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočnených nákupoch v informačnom systéme predávajúceho.

 

7.2. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú s tým, že kupujúci svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na emailovú adresu predávajúceho, tj. lgkrono@lgkrono.sk.

 

7.3. Súhlas je poskytovaný na účely zavedenia vzájomných zmluvných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim, na spracovanie a evidenciu objednávok a realizáciu dodávky objednaného tovaru.

 

7.4. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho ani žiadne ďaľšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho (meno, adresa a telefónny kontakt) nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

 

7.5. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Podľa § 16 zákona č.122/2013 Z.z. za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich poskytol.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

8.1. Tieto VOP sú platné od 30.04.2017 a vzťahujú sa na objednávky doručované kupujúcemu cez nákupný portál http://www.edimarket.inteo.sk/ po tomto termíne.

 

8.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia umietnením ich nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

 

8.3. Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu Preávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými VOP.

 

8.4. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

 

8.5. Dozorný orgán, ktorý je oprávnený vykonávať dohľad nad činnosťou predávajúceho je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Banskobystrický kraj so sídlom v Banskej Bystrici, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica.

 

 

 

© Copyright 2018  PROMOMEDIA | All Rights Reserved |

MAPA STRÁNKY

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok - Piatok 8:00 – 17:00H

Sobota 9:00 – 12:00H

 

KONTAKT

LG KRONO s.r.o.

Zvolenská cesta 5038

98401 Lučenec

TELEFÓN

 +421 47 433 25 62

+421 915 22 53 29

EMAIL

lgkrono@lgkrono.sk

Ochrana osobných údajov