+421 915 22 53 29

lgkrono@lgkrono.sk

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok

 

POSTUP PRI REKLAMÁCII TOVARU:

 

1) Dbajte na skutočnosť, že reklamovaný tovar musí byť pri uplatnení reklamácie ČISTÝ v súlade

s hygienickými predpismi vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva.

2) Dôkladne a čitateľne vyplňte reklamačný formulár.

3) Reklamovaný tovar, vyplnený reklamačný formulár a doklad o kúpe reklamovaného tovaru

(faktúru) pošlite na adresu : LG KRONO s.r.o., Zvolenská cesta 5038, 98401 Lučenec

(Odporúčame Vám zásielku poistiť a poslať doporučene. Nie na dobierku!)

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre internetový obchod http://www.edimarket.inteo.sk/

PREVENCIA

• Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedali potrebám

zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel využitia, prevedenie,

materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného,

sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu využitia

tovaru.

• Počas celej doby užívania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú

pozornosť základným pravidlám užívania tohto tovaru. Zvlášť je nutné zvážiť všetky faktory

nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmerná intenzita

užívania výrobku, užívanie výrobku na nevhodný účel.

• Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho

pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru

podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

 

Všeobecné ustanovenia

 

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie").

b. „Predávajúci" je obchodná spoločnosť LG KRONO s.ro. „Kupujúci" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

 

1.1. Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa VOP.

 

1.2.Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním

tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným

poriadkom.

 

1.3. Ako doklad o kúpi vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad

(faktúra alebo predajka). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list

príslušný nákupný doklad (ďalej len „záručný list").

 

2. Záručné podmienky

 

2.1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

2.2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 

2.3.Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

 

2.4. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa

prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však

na menej ako 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov

predávaných za nižšiu cenu (zľavnený tovar) z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby,

kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

 

2.5. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak

nebudú uplatnené v záručnej dobe.

 

2.6. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a

hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

 

2.7.Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

 

2.8. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady,

ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

 

2.9. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácii s tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.

 

2.10. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný

vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná

doba znova od prevzatia nového tovaru.

 

2.11. Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar

ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto

Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však o prípadných vadách daru vie, je

povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré Predávajúci

zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na

odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť Predávajúcemu všetko,

čo dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

 

2.12. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

 

2.13. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať stav zásielky a tovaru. Kupujúci

je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že

zásielka je napr. neúplná (s výnimkou, že je objednávka vybavovaná viac dodávkami) alebo

poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné

poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

 

2.14. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu:

lgkrono@lgkrono.sk, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného

odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti

alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná

o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

3. Vybavenie reklamácie

 

3.1. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho.

 

3.2. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu na adresu sídla predávajúceho.

Balík musí byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane

kompletného príslušenstva), dôkladne vyplnený formulár reklamácie a kópiu dokladu o kúpe. Bez

vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a závady tovaru.

 

3.3. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar

reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii. Na reklamačného listu musí byť rovnaké sériové

číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

 

3.4. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar

reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii. Na reklamačného listu musí byť rovnaké sériové

číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

 

3.5. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný

tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky

bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

 

4. Spôsob a vybavenie reklamácie

 

4.1.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

4.1.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne

odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez

zbytočného odkladu odstrániť.

 

4.1.2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať

ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej

zmluvy (vrátenie peňazí).

 

4.1.3. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci

právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

 

4.1.4. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie

peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto

práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

4.2. Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch

možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní

odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

4.2.1. Za vybavenie reklamácie sa považuje:

- odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, popr. doručenie

informácie, že je tovar pripravený na vyzdvyhnutie,

-  odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej

cene kupujúcemu, popr. odoslanie informácie pre kupujúceho, že príslušná suma je pre neho

pripravená na vyzdvihnutie.

- Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy

odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

4.3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto

potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných

údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis vady a či spotrebiteľ požaduje opravu,

výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj

dátum uplatnenia reklamácie.

 

4.4. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci

je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr

však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí

doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. emailom.

 

4.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní

odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s

vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení

reklamácie alebo sms správa alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení

reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

 

4.6. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V

prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená

výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

 

5. Záverečné ustanovenia

 

5.1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu,

 

5.2 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 30.04.2017 Zmeny reklamačného poriadku vyhradené. V prípade, že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás.

 

Reklamačný formulár stiahnuť TU

 

© Copyright 2018  PROMOMEDIA | All Rights Reserved |

MAPA STRÁNKY

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok - Piatok 8:00 – 17:00H

Sobota 9:00 – 12:00H

 

KONTAKT

LG KRONO s.r.o.

Zvolenská cesta 5038

98401 Lučenec

TELEFÓN

 +421 47 433 25 62

+421 915 22 53 29

EMAIL

lgkrono@lgkrono.sk

Ochrana osobných údajov